zwucowanje  2 / Übung 2

rozumjace słuchanje / verstehendes Hören

Słuchański test ma tśi źěle. Słyšyśo wugronjenja, dlejše rozgrono a powěsći. K tekstam słušaju nadawki.

Naklikniśo pšawe wótegrono!

źěl 1 / Teil 1

Sćo w prědnem źělu wótrězka słuchanje. Dopołniśo nadawki a klikniśo pótom na „Weiter“. Za tym zachopijo se drugi źěl. Gaž sćo wšykne tśi źěle absolwěrowali, zgónijośo wuslědk.

Słyšyśo 5 krotkich tekstow. Rozsuźćo, lěc wugrono k tekstoju pśitrjefijo. Naklikniśo pšawje abo wopak. (zu fünf kurzen Texten entscheiden, ob die jeweilige Aussage richtig oder falsch ist)

W pśespytowańskej situaciji słyšyśo kuždy tekst jano jaden raz.

 

0

Měto jo drugi raz nan.

?
1

Sabina jo gromaźe z cłowjekom do Indiskeje jěła.

?
2

Frycoju jo se woglěd w źiwadle derje spódobał.

?
3

Uta ma swójsku firmu.

?
4

Tanja jo měła lětosa swajźbu.

?
źěl 2 / Teil 2

 

Sćo w drugem źělu wótrězka słuchanje. Dopołniśo nadawki a klikniśo pótom na „Weiter“. Za tym zachopijo se tśeśi źěl. Gaž sćo wšykne tśi źěle absolwěrowali, zgónijośo wuslědk.

Cytajśo nejpjerwjej nadawki 6 do 15. Pótom słuchajśo na rozgrono. Rozsuźćo, lěc wugrona k tekstoju pśitrjefiju. Naklikniśo pšawje abo wopak. (zu einem Gespräch entscheiden, ob die 10 Aussagen richtig oder falsch sind)

W pśespytowańskej situaciji słyšyśo tekst dwa raza.

 

Audio:

0

Liza Wendtowa jo južo 5 lět wuměńkaŕka.

?
1

We Wendtojc familiji su powědali pśecej serbski.

?
2

Z pśijaśelkoma jo se Liza Wendtowa woglědała wustajeńcu w Serbskem muzeju w Budyšynje.

?
3

Liza Wendtowa a Wórša Hajnkowa stej studěrowałej w Lipsku.

?
4

Pśijaśelki kśě nawuknuś mólowanje.

?
5

Wórša Hajnkowa jo nawuknuła mólowanje na kursach ludoweje šule.

?
6

Liza Wendtowa rada dari swóje wobraze k narodnemu dnju lubym a znatym.

?
7

Kněz Wendt zběra stare listowe znamki.

?
8

Styri enkelźiśi bydle w Grodku.

?
9

Teke w Drježdźanach matej Wendtojc manźelskej enkelźiśi.

?
źěl 3 / Teil 3

 

Sćo w tśeśem źělu wótrězka słuchanje. Dopołniśo nadawki a klikniśo pótom na „Weiter“. Za tym zgónijośo wuslědk wótrězka słuchanje.

Słyšyśo pěś krotkich powěsćow. Naklikniśo pšawe wótegrono. (zu fünf kurzen Texten entscheiden, welche der Antworten richtig ist)

W pśespytowańskej situaciji słyšyśo kuždy tekst dwa raza.

 

0

Ga jo zubnogójcojska praksa zacynjona?

?
1

Co jo cil drogowanja?

?
2

Z kótareje rěcy jo Marina Tarantowa roman pśestajiła?

?
3

Co dej se na Górach twariś?

?
4

Kak cesto zarědujo Domowina folklorny festiwal?

?