zwucowanje  1

pisanje

Wuzwólśo se ako prědne temu A abo temu B.

Rozsuźćo se malsnje, dokulaž maśo w pśespytowańskej situaciji za społnjenje nadawka jano 30 minutow casa.

tema A: połformelny list

Napišćo list na fitnisowe studijo (ca. 150 – 200 słowow) a reagěrujśo

 • na nanejmjenjej tśi wót pódanych dypkow

abo

 • na nanejmjenjej dwa wót pódanych dypkow a wopišćo dalšny aspekt, kótaryž sćo se sam(a) wumyslili.

Njezabyńśo zachopjeńk a kóńc lista.

0

Fitnes za cełu familiju

Sport jo jaden ze zakładow za fyziske, emocionalne a duchne derjeměśe. To jo powšyknje pśipóznate dopóznaśe. Našo fitnesowe studijo co se wěcej pó tom orientěrowaś a nic wěcej jano sport póbitowaś. My comy se w pśiducem casu pśetwóriś do wěcejgeneraciskeje sportoweje a strowotneje agentury. Za to smy póstarcyli zjawne napšašowanje wó tom, kake žycenja by naše woglědarje za to měli.

Napišćo nam togodla až do 30. apryla Waše ideje a naraźenja. Kuždy tśeśi dopis dobydnjo za cełe lěto dermotnu kórtku za našo studijo.

FITNESS-ALLROUND, Žylojska droga 30, 03044 Chóśebuz

Wy bydliśo w bliskosći fitnesowego studija a se wobźělijośo na napšašowanju. Napišćo:

 • swóje mysli k wěcejgeneraciskim póbitowanjam
 • swóje wócakowanja na strowotne a duchne póbitowanja
 • swóje pśedstajenja wó optimalnem wugótowanju fitnesowego studija
 • swóje pśedstajenja wó wažnosći noweje agentury za ceły měsćański źěl

 

1

Pšosym napišćo how swój tekst.

?
Wörter übrig (Min): telko słowow hišće (znajmjeńša): słowa wušej: 150
Gesamtanzahl Wörter: cyłkowna ličba słowow: cełkowna licba słow: 0
tema B: wobśěžkanje

Jo južo tyźeń 12 a twaŕske źěła hyšći njejsu wobkóńcone. Južo drugi tyźeń maśo jano zymnu wódu. Topjenje funkcioněrujo jano dwě góźinje dopołdnja.

Napišćo wobśěžkanje na zastojnstwo doma (ca. 150 – 200 słowow) a reagěrujśo 

 • na nanejmjenjej tśi wót pódanych dypkow abo
 • na nanejmjenjej dwa wót pódanych dypkow, a wopišćo dalšny aspekt, kótaryž sćo se sam(a) wumyslili.

 dypki:

 1. napišćo swóje wócakowanja na reparaturu
 2. napišćo swóje wobglědowanja w casu twarjenja
 3. napišćo někotare dypki wašeje familiarneje situacije
 4. napišćo, kótare napšawy maśo prědk

Njezabyńśo zachopjeńk a kóńc lista. 

0

Twaŕske źěła w tyźenju 11

Pórěźenje a pśetwarjenje wódowódow na Hegelowej droze 1-65 buźo w tyźenju 11 (11. – 15. měrc) pśecej wót zeger 07.00 do 16.00. Wugbajo to chóśebuska firma STR GmbH & Co.KG dłymokotwaŕ a twaŕ rorowych pśewódow.

Pśigranjański partnaŕ za nastawajuce pšašanja jo domownik, kněz Hince, ako ma rěcne góźiny wót wałtory do stwórtka zeger 09.00 – 12.00 abo jo k dostaśeju pód handyjowym cysłom 0172-33 65 54.

Pśistup do bydlenjow njejo notny. Parkowanje na parkowańskich městnach pśed domom njejo w tom tyźenju móžne, pšosymy wobsejźarjow awtow parkowaś na parkowanišću na Herderowej droze.

Zastojnstwo doma

1

Pšosym napišćo how swój tekst.

?
Wörter übrig (Min): telko słowow hišće (znajmjeńša): słowa wušej: 150
Gesamtanzahl Wörter: cyłkowna ličba słowow: cełkowna licba słow: 0