zwucowanje  2

rozmějuce słuchanje

Słuchański test ma tśi źěle. Wam se pśedgraju powěsći, dlejše rozgrono a zdźělenja. K nim słušaju nadawki.

Naklikniśo pšawe wótegrono!

źěl 1

Sćo w prědnem źělu wótrězka słuchanje. Dopołniśo nadawki a klikniśo pótom na „dalej“. Za tym zachopijo se drugi źěl. Gaž sćo wšykne tśi źěle absolwěrowali, zgónijośo wuslědk.

Cytajśo nejpjerwjej nadawki 1 do 5. Pótom słyšyśo wusćełanje ze 6 krotkimi powěsćami. Rozsuźćo, lěc wugrona 1 do 5 pśitrjefiju. Naklikniśo pšawje abo wopak.

W pśespytowańskej situaciji słyšyśo tekst jano jaden raz.

 

0

Suchoty dla dajo lětosa we wokrejsu Sprjewja-Nysa wjelgin špatne žni.

?
1

W pśichodnych lětach změjo Załožba za serbski lud 500 000 euro mjenjej k dispoziciji, musy pak źeń a wěcej serbskorěcnych digitalnych projektow realizěrowaś.

?
2

Stara dolnoserbska biblija jo we wšakorakich pisańskich wariantach w interneśe pśistupna.

?
3

Serbski ludowy ansambl buźo w pśichodnej sezonje wjelgin wjelebocne programy we Łužycy a w drugich regionach pśedstajiś.

?
4

Glědajucy na wjedro su w Žylowje dobre wuměnjenja za wuběźowanje w motocrossu.

?
źěl 2

Sćo w drugem źělu wótrězka słuchanje. Dopołniśo nadawki a klikniśo pótom na „dalej“. Za tym zachopijo se tśeśi źěl. Gaž sćo wšykne tśi źěle absolwěrowali, zgónijośo wuslědk.

Cytajśo nejpjerwjej nadawki 6 do 15. Pótom słyšyśo rozgłosowy interview. Rozsuźćo, lěc wugrona 6 do 15 pśitrjefiju. Naklikniśo pšawje abo wopak.

W pśespytowańskej situaciji słyšyśo tekst jano jaden raz.

 

 

0

Maśica Serbska angažěrujo se na kulturnem a wědomostnem pólu.

?
1

W Dolnej Łužycy ma towaristwo mjenjej cłonkow ako w Górnej Łužycy.

?
2

Wětšyna zarědowanjow Maśice Serbskeje jo jano za jeje cłonki, wóni njejsu zjawne.

?
3

Maśica Serbska ma styri fachowe sekcije, kenž póbituju šyroku paletu aktiwitow.

?
4

Maśica Serbska ma samo teke we wukraju swóje cłonkojske towaristwa – tak pomjenjone „Matice“.

?
5

Maśicny gremium za pomniki dopórucujo Załožbje za serbski lud, kótare pomniki by mógali spěchowaś.

?
6

Rěcna komisija słuša k Maśicy Serbskej a jeje nadawk jo, normy za pisnu serbšćinu póstajiś.

?
7

Chtož napišo źěło ze serbskeju tematiku a pśistupijo Maśicy Serbskej, dóstanjo jadno z tśich dorostowych mytow.

?
8

Njedajo w Serbach žedno starše towaristwo ako Maśica Serbska.

?
9

Maśica Serbska jo w Budyšynje natwariła prědny serbski towaristwowy dom.

?
źěl 3

Sćo w tśeśem źělu wótrězka słuchanje. Dopołniśo nadawki a klikniśo pótom na „dalej“. Za tym zgónijośo wuslědk wótrězka słuchanje.

Cytajśo nejpjerwjej nadawki 16 do 20. Pótom słyšyśo pěś krotkich zdźělenjow. Naklikniśo pšawe wótegrono.

W pśespytowańskej situaciji słyšyśo teksty jano jaden raz.

0

Co muse jězdźarje na zwězkowej droze mjazy Picnjom a Chóśebuzom wěźeś?

?
1

Cogodla deje wobydlarje Grodka wokna a źurja zacyniś?

?
2

Co jo se stało pśi Złykomorojskem jazorje?

?
3

Co musym cyniś, gaž něchten jo mě wót awta wukšadnuł numerowu šyltku?

?
4

Za kótarymi telefonatami musym wósebnje glědaś?

?