zwucowanje  2 / Übung 2

rěcne elementy / Sprachbausteine

Toś ten test ma dwa źěla. Wobźěłajśo wósobinski a oficialny list z proznotkami, kótarež deje se wudopołniś.

źěl 1 / Teil 1

 

Sćo w prědnem źělu wótrězka rěcne elementy. Dopołniśo nadawki a klikniśo pótom na „Weiter“. Za tym se zachopijo drugi źěl. Gaž sćo wobej źěla absolwěrowali, zgónijośo wuslědk.

Cytajśo slědujucy tekst. Naklikniśo za kužde prozne městno pšawe słowo. (für die Lücken im Text das richtige Wort anklicken)

 

0

( 1 ) Jan!

( 2 ) dwěma tyźenjoma som se ze swójogo studijnego drogowanja do Wrocława wrośił. Wrocław jo kšasne město ze zajmnymi stawiznami. Jo było napšawdu rědnje, ( 3 ) jo było wjedro bejnje špatne, skóro kuždy źeń dešć.

Ale ( 4 ) som musał licyś w toś tom lětnem casu. Jadna sobustudentka z mójogo lětnika jo ( 5 ) groniła, až jo w aprylu južo rědnje śopło tam. Pózdźej pak ( 6 ) mógał jěś, dokulaž mam něnto lichy cas za masterske źěło.

Za mnjo jo ceło jadnorje wažne było, ( 7 ) namakajom wjele materiala za toś to źěło. We Wrocławje jo znata uniwersitna biblioteka z wósebneju zběrku ( 8 ) Šlazyńskej a Łužycy. Tam som wjele slěźił. Kuždy źeń som wósym góźinow ( 9 ) źěłał. ( 10 ) som pla Mateusza. Znajoš jogo zawěsće hyšći wót slědnego lěta, ako jo był z ( 11 ) na słowjańskem seminarje w Bratislawje. Pśedstaj se, wón jo se pśed poł lětom wóženił a ( 12 ) žeńska wócakujo góle.

Wiźimej se pśiducy tyźeń zasej na treningu.

 

Lubje strowi

Matej

 

(licho pó Nowem Casniku)

?
źěl 2 / Teil 2

Sćo w drugem źělu wótrězka rěcne elementy. Dopołniśo nadawki a klikniśo pótom na „Weiter“. Za tym zgónijośo wuslědk wótrězka rěcne elementy.

Cytajśo slědujucu anonsu a list. Pótom cytajśo słowa w kašćikach. Rozsuźćo, kótare słowo góźi se nejlěpjej do kótarego proznego městna a śěgniśo jo z myšku na wótpowědne městno. Wy smějośo kužde słowo jano jaden raz wužywaś. (für einen Lückentext die passenden Wörter auswählen; jedes Wort nur einmal verwenden)

0

Cesćony kněz Fidlaŕ!

( 13 ) źowka Amanda jo 7 lět stara. ( 14 ) ceptaŕka jo južo cesćej groniła, až Amanda jo muzikaliski wobdarjona a togodla comej jeje talent spěchowaś. Ako smej Wašu anonsu w Nowem Casniku cytałej, smej se ( 15 ) rozsuźiłej, až naju źowka nawuknjo, na jadnom instrumenśe graś. Dokulaž njejsmej scełego wó tom ( 16 ), kak se muzika wuwucujo, mamej někotare pšašanja na ( 17 ). ( 18 ) móžomej na pśikład póznaś, ( 19 ) instrument jo ten pšawy za Amandu? Njocomej, ( 20 ) wóna wuknjo ceło jadnorje klawěr abo fidle graś, ako wjele drugich źiśi. Dajo se ( 21 ) zwěsćiś, co jo za nju nejlěpjej?

Mej teke njewěmej, ( 22 ) jo lěpjej, až wóna wuknjo w kupce abo sama? Kak cesto jo wucba? A dejmej jej instrument kupiś, abo móžo se wóna ( 23 ) wupóžycyś? Wjaselimej se, ( 24 ) nama wótegronijośo na wšykne pšašanja.

Z pśijaznym póstrowom,

Marjana Lukasowa a Dawid Lukas

?