zwučowanje  2

pisanje

Wuzwolće sej jako prěnje temu A abo temu B.

Rozsudźće so spěšnje, dokelž maće w pruwowanskej situaciji za spjelnjenje nadawka jenož 30 mjeńšinow chwile.

tema A: rozprawa

Napisajće wjednicy šule list (150 do 200 słowow) a reagujće

 • na znajmjeńša tři dypki, kotrež wona w swojim lisće mjenuje

abo

 • na znajmjeńša dwaj dypkaj, kotrejž wona w swojim lisće mjenuje, a wopisajće dalši aspekt, kotryž sće sej sam/sama wuzwolił/wuzwoliła.

Njezabudźće zawod a kónc lista.

0

Česćeny knježe Skala,

před dwěmaj tydźenjomaj wotmě so zhromadźizna spěchowanskeho towarstwa našeje šule ze zastupjerjemi staršiskeje rady, w kotrymž diskutowaše so wo wuhotowanju našeho šulskeho dwora a šulskeje zahrody.

Přichodny tydźeń změjemy posedźenje našeho wučerskeho kolegija. Na nim chcu rady wuslědki zhromadźizny prezentować.Dokelž wěm, zo sće sej jako předsyda spěchowanskeho towarstwa na wonym wječoru wšitko dokładnje zapisował, prošu Was, mi krótku rozprawu z najwažnišimi informacijemi zhromadźizny napisać:

 • mysle k wuhotowanju šulskeho dwora
 • mysle k wuhotowanju šulskeje zahrody
 • ideje, kak móža starši a spěchowanske towarstwo pomhać při wobnowjenju
 • ideje, kak hodźa so přidatne financy za wudawki nahromadźić

Wutrobnje so Wam za to dźakuju.

Přećelnje strowi

Michaela Koklina

šulska wjednica

 

1

Prošu zapisajće tu swój tekst.

?
Wörter übrig (Min): telko słowow hišće (znajmjeńša): słowa wušej: 150
Gesamtanzahl Wörter: cyłkowna ličba słowow: cełkowna licba słow: 0
tema B: wotmołwny list

Napisajće sobudźěłaćerjam zwěrjenca list (150 do 200 słowow) a reagujće

 • na znajmjeńša tři prašenja z wupisanja wubědźowanja abo
 • na znajmjeńša dwě prašeni z wupisanja wubědźowanja a wopisajće dalši aspekt, kotryž sće sej sam/sama wuzwolił/wuzwoliła.

 

Njezabudźće zawod a kónc lista.

0

Wubědźowanje zwěrjenca „Archa Noah“ wot 1. meje do 31. julija:

Dobudźće jedne z třoch atraktiwnych mytow!

 • zastupny lisćik za cyłu swójbu za 12 měsacow
 • dyrdomdejske wjedźenje po zwěrjencu za narodninske dźěćo a jeho přećelow
 • wulki plyšowy barik

Što dyrbiće za to činić?

Wotmołwće na slědowace prašenja:

 • Kotre zwěrjata su so Wam najlěpje lubili a čehodla?
 • Kotre zwěrjata chceće pola nas rady widźeć, kotrež dotal nimamy – a čehodla sej mysliće, zo atraktiwnosći našeho zwěrjenca přinošuja?
 • Kak posudźujeće poskitk našich zarjadowanjow w běhu lěta (wjedźenja, zjawne picowanja, prezentacije zwěrjatow, přednoški, dźěćace narodniny, wěrowanja w zwěrjencu)?
 • Kotre polěpšenja sej w našim zwěrjencu přejeće?

Ze wšitkich wotmołwow wulosujemy 1. awgusta třoch dobyćerjow. Tohodla njezabudźće, swoju adresu napisać.

 

Waš zwěrjenc „Archa Noah“

1

Prošu zapisajće tu swój tekst.

?
Wörter übrig (Min): telko słowow hišće (znajmjeńša): słowa wušej: 150
Gesamtanzahl Wörter: cyłkowna ličba słowow: cełkowna licba słow: 0