zwucowanje  2 / Übung 2

powědanje / Sprechen

Modul powědanje ma tśi źěle.

źěl 1 / Teil 1

Kontakt nawězaś

Cośo partnarja/partnaŕku bližej póznaś a se jogo/jeje pšašaśo. Cośo dostaś tak wjele informacijow ako móžno. Slědujuce dypki mógu Wam pśi tom pomogaś.

 • Źo a kak bydli (bydlenje, dom, zagroda ...)?
 • bratšy / sotšy, familija
 • Źo jo serbski wuknuł/-a?
 • Lěc jo južo w drugich krajach był/-a?
 • Co rowno gótujo (šula, studij, pówołanje ...)?
 • Co w lichem casu rad gótujo (sport, hobbyje ...)?
     źěl 2 / Teil 2

     Wó wěstej temje se rozgranjaś

     0

     Woglědajśo se informacije na łopjenje a grońśo partnarjeju/partnaŕce, kake informacije z pśeglěda wucytajośo. Waš partnaŕ/waša partnaŕka ma hynakše informacije k toś tej temje. Wón/wóna je Wam pśedstajijo. Powědajśo něnto wó swójich nazgónjenjach a pšašajśo se swójogo partnarja/swójeje partnaŕki, kótare měnjenje wón/wóna ma. Reagěrujśo na pšašanja partnarja/partnaŕki tak, až nastanjo rozgrono mjazy Wama.

     1

     kanditat A

     Bydliś w Chóśebuzu

     Móžośo se pśedstajiś, až bydliśo w Chóśebuzu?

     68% luźi, kótarež su se na napšašowanju wobźělili, njoco w Chóśebuzu bydliś, 47% samo zewšym nic.

     2

     kanditat B

     Bydliś w Chóśebuzu

      

     Co se Wam na Chóśebuzu spódoba?

     90% luźi, kótarež su se na napšašowanju wobźělili, groni, až ma Chóśebuz dobre kulturne a kulinariske póbitowanja. Chóśebuz ma atraktiwne źěłowe městna a grajo w stawiznach Serbow wažnu rolu. Pódaśa su w procentach.

      

     źěl 3 / Teil 3

     Situaciju planowaś

     0

     Waš chor ma 40. jubileum. Wy cośo k tomu ze swójim rozgranjańskim partnarjom/ze swójeju rozgranjańskeju partnarku wósebne zarědowanje organizěrowaś.

     Cedlik z noticami daś słužy ako póstark k rozmyslowanju: