zwucowanje  1 / Übung 1

rozmějuce cytanje / verstehendes Lesen

Cytański test ma tśi źěle. Wy cytaśo krotke informacije, dlejšy artikel a anonse. K tekstam słušaju nadawki.

Naklikniśo pšawe wótegrono!

źěl 1 / Teil 1

Sćo w prědnem źělu wótrězka cytanje. Dopołniśo nadawki a klikniśo pótom na „Weiter“. Za tym se zachopijo drugi źěl. Gaž sćo wšykne tśi źěle absolwěrowali, zgónijośo wuslědk.

Cytajśo nejpjerwjej nadpisma. Cytajśo pótom teksty 1 do 5. Rozsuźćo, kótare nadpismo góźi se nejlěpjej ku kótaremu tekstoju. Smějośo kužde nadpismo jano jaden raz wužywaś. (fünf Texten die passende Überschrift zuordnen; jede Überschrift nur einmal verwenden.)

 

0

tekst 1

 

Chóśebuske balokopaŕske mustwo Energija – FCE – jo z wuspěchom zachopiło nowu sezonu. Prědne graśe jo było pśeśiwo mustwoju Osnabrück. Chóśebuske grajarje su dobyli z rezultatom 3:0. To su prědne tśi dypki za Energiju! Nowy trenaŕ jo teke zlubił nowu kulturu graśa. Pśeśiwnik dej se jěsno móliś a z pśechwatańskimi atakami z koncepta spóraś. Prědny raz jo se to zglucyło, naźejuce nowa kultura źaržy až do kóńca sezony.

tekst 2

Internet jo dobra wěc. Južo někotare klinknjenja z myšku dosegaju a skóro žedno pšašanje njewóstanjo bźez wótegrona, dokulaž jo how pśistupny gigantiski fundus informacijow. Mimo Wikipedije a drugich platformow su źinsa skóro wšykne zarědy, institucije a towaristwa w interneśe prezentne. Teke serbske institucije maju swóje webstrony. Zajmce zgóniju tam wjele wó źěle institucijow a towaristwow, wó aktualnych zarědowanjach a terminach. Teke fota pokazuju se w bogatej licbje.

tekst 3

Cesćone lubowarje serbskeje kultury! W januarje jo zasej tak daloko, swěśimy ptaškowu swajźbu. A wy sćo wšykne wutšobnje pśepšosone! Serbski ludowy ansambl z Budyšyna pśigótujo nam zasej rědny pisany program. Ten njedejśo skomuźiś! Wy dožywijośo woblubowane spiwy w serbskej rěcy a temperamentne reje, k tomu luštne źiwadłowe sceny.
Pótakem wiźimy se 15. januara z. 19.30 na Komornem jawišću w Chóśebuzu. Simultane pśestajenje se póbitujo.

tekst 4

Lube susedy, pytamy našu kócku! Jej se groni Mimi. Wóna jo jadno lěto stara, ma šeru kóžu, běły lac a prězy napšawo běłu powtku. Jeje wócy stej zelenej. Mimi jo inteligentna a wjelgin gněśata. Wóna lubujo źiśi a njama tšach pśed luźimi. Gaž jo něchten našu kócku wiźeł abo namakał, zazwóńśo pšosym na familiju Markus pód cysłom 035433-792117. Naša mała Annika jo wjelgin tužna a caka na swóju Mimi.

tekst 5

Strowa jěza jo wažna za źiśi a dorosćonych. Togodla zarědujo se lětosa „Warjeńska turneja z Mariusom Zeleńkom”. Marius Zeleńk jo kuchaŕ a pśewjeźo akciju na zakładnych šulach wokrejsa Sprjewja-Nysa. Gromaźe z personalom šule a źiśimi wari strowu jězu z domacnymi produktami. Wón wužywa pśi tom jano sezonowu zeleninu a sad z domacnych gumnow. Z lažkimi receptami guslujo słodne wobjedy. Ceptarje a źiśi směju pótom gódnośiś, lěc jo wobjed dobry abo nic.

?
źěl 2 / Teil 2

Sćo w drugem źělu wótrězka cytanje. Dopołniśo nadawki a klikniśo pótom na „Weiter“. Za tym zachopijo se tśeśi źěl. Gaž sćo wšykne tśi źěle absolwěrowali, zgónijośo wuslědk.

Cytajśo nejpjerwjej nadawki 6 do10. Pótom cytajśo artikel. Naklikniśo pšawe wótegrono. Rěd nadawkow njewótpowědujo stawnje rědoju teksta. (zu einem Text fünf richtige Antworten anklicken; die Reihenfolge der Aufgaben entspricht nicht immer dem Aufbau des Textes)

 

0

Woglěd do nowego krajnego sejma w Pódstupimje

 

Serbski wuběrk wokrejsa Sprjewja-Nysa gótujo kužde lěto kubłańsku jězbu. Lětosa jo se wón wupórał do głownego města Bramborskeje, do Pódstupima. Cil jo był nowy bramborski krajny sejm.

Bus jo parkował blisko dwórnišća a kupka jo šła pěšy do směra parlamenta. Pśi tom su južo wiźeli wótdaloka wjelike nowe twarjenje sejma. Ned pśi zachoźe wita gósći z Dolneje Łužyce dwójorěcna tofla z nimskim a serbskim napismom „Landtag Brandenburg – Krajny sejm Bramborska”.

Pśez Fortunowy portal, kótaryž jo głowny zachod do twarjenja krajnego sejma, zastupiju pón do šyrokego nutśikownego dwóra. How wise tśi chórgoji – nimska, bramborska a europejska. Serbska chórgoj se ześěgnjo jano na wěstych dnjach. Zagronity za zjawnostne źěło parlamenta pówitajo kupku a wjeźo ju do foyera. Tam stoj model sejma. Na toś tom modelu rozkładujo, kótare rumnosći nowe moderne twarjenje ma.

Design sejma jo skóro spartaniski, ale praktiski. Na styrich etažach su rozdźělone běrowy wótpósłańcow, pśistajonych parlamenta, politiskich frakcijow, wuběrkow a ministarjow. Dogromady 390 źěłowych městnow ma krajny sejm.

Na kuždej etažy jo mjeńšy zal za wšake wobradowanja. We srjejźi twarjenja jo se wě plenarny zal ze 470 kwadratnymi mejtarjami a 88 městnami za bramborski parlament. Zal ma teke tribunu za gósći ze 160 městnami. How nadejźomy teke moderny medijowy centrum.

Z wjelikeje terase na stwórtej etažy maju gósći kšasny wid na dwór a bliske twarjenja w centrumje města. Pódla terase jo kantina parlamenta.

Głowna barwa w cełem sejmje jo běła, tak su wugótowane źurja, wokna, schódy, sćěny a zdźela teke meble. Někotare elementy pak su cerwjene, ako na pśikład stoły we plenarnem zalu. Architektura a nutśikowne wugótowanje twóritej pótakem cełk – w bramborskima barwoma.

Gósćam se wšykno wjelgin derje spódoba. Wóni se wuźěkuju za kompetentne wjeźenje. Pśi rozžognowanju hyšći zgóniju, až někotare źěle internetowych bokow krajnego sejma su teke w serbskej rěcy, až eksistěrujo flyer w serbskej rěcy wó twarjenju a až móžoš na interaktiwnych informaciskich słupach teke dolnoserbske teksty cytaś.

 

?
1

Chto pśewjeźo kubłańsku jězbu?

?
2

Napismo pśi zachoźe krajnego sejma jo ...

?
3

Wjele cłonkow ma Bramborski parlament?

?
4

Wjelikosć plenarnego zala jo ...

?
5

Cerwjene w twarjenju su na pśikład ...

?
źěl 3 / Teil 3

Sćo w tśeśem źělu wótrězka cytanje. Dopołniśo nadawki a klikniśo pótom na „Weiter“. Za tym zgónijośo wuslědk wótrězka cytanje.

Cytajśo nejpjerwjej situacije 11 do 20. Pótom cytajśo anonse 1 do 12. Rozsuźćo, kótara anonsa góźi se nejlěpjej ku kótarej situaciji. Smějośo kuždu anonsu jano jaden raz wužywaś. (zehn Situationen die passende Anzeige zuordnen; jede Anzeige nur einmal verwenden)

0
?