zwucowanje  1

rěcne elementy

Toś ten test ma dwa źěla. Wobźěłajśo wósobinski a casnikaŕski tekst z proznotkami, kótarež deje se wupołniś.

źěl 1

Sćo w prědnem źělu wótrězka rěcne elementy. Dopołniśo nadawki a klikniśo pótom na „dalej“. Za tym se zachopijo drugi źěl. Gaž sćo wobej źěla absolwěrowali, zgónijośo wuslědk.

Cytajśo slědujucy tekst. Naklikniśo za kužde prozne městno pšawe słowo.

0

 

Luba Daniela,

mam špatnu wědobnosć, som kśěła tebje južo pśed mjasecami pisaś, ale ako wěš, som se pśigótowała na kóńcne pśespytowanje a ( 1 ) měła žeden cas. Razka za swóje hobbyje nic – njejsom w slědnem casu na pśikład žeden kusk na wiolinje grała. Njewěm južo, ( 2 ) to docełego hyšći wumějom. Gaž maš taki wjeliki eksamen pśed sobu, se wšo jano hyšći wjerśi wokoło wuknjenja. Ale něnto som zwónoźeła! Pśedcora jo było slědne pśespytowanje a mam zacuśe, ( 3 ) som derje wobstała. Gaž pśespytowarje to teke tak ( 4 ), som něnto diplomowa psychologowka! Super, nic ga?

( 5 ) luby Micha jo mě ned wjacor do ( 6 ) gósćeńca pśepšosył. Pótom smej hyšći šłej ( 7 ). To jo było to pšawe, nic jano wódychanje, ale śělne wurušowanje.

W slědnem ( 8 ) sy se pšašała, lěc com z tobu na jaden tyźeń do Londona jěś. Se wě, rada! Pó tom cełem stresu, jo to ( 9 ), raz něco wósebnego cyniś. London jo kšasne město, som južo wjele wó ( 10 ) cytała, ale bóžko hyšći njejsom tam była. Togodla som wjelgin narska. Za woglědanje ( 11 ) wósebnje zajmuju Buckingham Palace a Madame Tussauds London, British Museum a London Dungeon.

Naraź pšosym někotare terminy, gaž maš cas. Ja w prědnem tyźenju septembra njamóžom, tam swěśi naša mama swój 65. narodny źeń, ale howacej źo. Som se wěsta, až móžomej se ( 12 ) jaden tyźeń dojadnaś. Ja južo raz póglědnjom do interneta za dobrymi lětami a dobrym hotelom za naju. Wjaselim se južo wjelgin na drogowanje a na twój pśiducy list.

Wutšobny póstrow,

Andrea

?
źěl 2

Sćo w drugem źělu wótrězka rěcne elementy. Dopołniśo nadawki a klikniśo pótom na „dalej“. Za tym zgónijośo wuslědk wótrězka rěcne elementy.

Cytajśo slědujucy casnikaŕski tekst. Pótom cytajśo słowa w kašćikach. Rozsuźćo, kótare słowo góźi se nejlěpjej do kótarego proznego městna a śěgniśo jo z myšku na wótpowědne městno. Wy smějośo kužde słowo jano jaden raz wužywaś. Styri słowa njebuźośo trjebaś.

0

Serbske źowća na plaketach ADAC

W ludnosći tak pomjenjone „Žołte janźele“ ( 13 ) awta a sobuźěłaśerje ADAC. Wóni pomogaju w nuznych padach na droze a spóraju motorowe wózydła zasej k dalejjězdźenju. ADAC jo se załožył 1903 w Stuttgarśe ( 14 ) towaristwo za jězdźarje motorskich. W lěśe 1911 jo se pśetwórił na „Allgemeiner Deutscher Automobil-Club“. Ako taki ma źinsa wěcej ako 20 milionow cłonkow a nowe sedło ( 15 ) Mnichowje.

Mimo cwiblowanja su teke Serby cłonki ADAC. Njeznate pak jo, ( 16 ) w stawiznach ADAC dajo teke małučke „serbske“ facety. A to zwisujo tak: Kužde lěto zgromaźuju se cłonki motorowego a awtomobilnego kluba ( 17 ) swójej głownej zgromaźinje, a to pśecej ( 18 ) hynźi. Tamkor jědu cłonki pótom z cełego kraja, teke, aby luźe a kraj póznali. Pśi takich góźbach se wudaju spomnjeńske plakety.

Te se pśecej orientěruju pó kulturnych wósebnosćach woglědanych regionow. Cesto su nastali rědnje wugótowane a ( 19 ) barwojte emalěrowane wuměłske drogotki. ( 20 ) raze su se cłonki ADAC teke zmakali we Łužycy. Pótom su ( 21 ) wótergi dostali serbske motiwy na zmakańske plakety. To pak jo se ( 22 ) něntejšnem slěźeńskem stawje jano stało w ranych stawiznach kluba. Pódobnje kaž listowe znamki a póglědnice su se te plakety spěšnje wuwijali k zběrańskim pśedmjatam. Dotychměst jo šesć takich serbskich motiwow na nich znatych. ( 23 ) jadnu plaketu jo na pśikład słužyło serbske źowćo we Wórjejskej drastwje ako pśedłoga. Źinsa pak wuslěźiś fotografow, wugótowarjow abo samo wusokosć nakłada takich plaketow, to njejo wěcej móžno.

Ale móžomy ( 24 ) wěstosću na to pokazaś, až teke Serby su w stawiznach ADAC swóje slědy, lěcrownož snadne, zawóstajili.

(pó Pratyji 2013, b. 103-104)

 

?