zwucowanje  1

rozmějuce słuchanje

Słuchański test ma tśi źěle. Słyšyśo powěsći, dlejše rozgrono a zdźělenja. K tekstam słušaju nadawki.

Naklikniśo pšawe wótegrono!

źěl 1

Sćo w prědnem źělu wótrězka słuchanje. Dopołniśo nadawki a klikniśo pótom na „dalej“. Za tym zachopijo se drugi źěl. Gaž sćo wšykne tśi źěle absolwěrowali, zgónijośo wuslědk.

Cytajśo nejpjerwjej nadawki 1 do 5. Pótom słyšyśo wusćełanje ze 6 krotkimi powěsćami. Rozsuźćo, lěc wugrona 1 do 5 pśitrjefiju. Naklikniśo pšawje abo wopak.

W pśespytowańskej situaciji słyšyśo tekst jano jaden raz.

0

Pśestajarje a pśestajaŕki budu w komunach serbskego sedleńskego ruma notne.

?
1

Brunicowa industrija pówušyjo licbu źěłowych městnow za źěłaśerjow wušej 50 let.

?
2

Financěrowanje domowniskich muzejow jo pśez gmejny zawěsćone.

?
3

Mócnego dešća dla su dejali w luboraskej góli pśestaś zrumowaś wójaŕske zwucowanišćo.

?
4

Mustwo Energija Chóśebuz jo graśe dobyło.

?
źěl 2

Sćo w drugem źělu wótrězka słuchanje. Dopołniśo nadawki a klikniśo pótom na „dalej“. Za tym zachopijo se tśeśi źěl. Gaž sćo wšykne tśi źěle absolwěrowali, zgónijośo wuslědk.

Cytajśo nejpjerwjej nadawki 6 do 15. Pótom słyšyśo rozgłosowy interview. Rozsuźćo, lěc wugrona 6 do 15 pśitrjefiju. Naklikniśo pšawje abo wopak.

W pśespytowańskej situaciji słyšyśo tekst jano jaden raz.

0

Reportaŕka póchada z Wjerbna.

?
1

Grobina von Seydlitz jo była znata za wósebnu garderobu a pětate crjeje.

?
2

Grobina von Seydlitz jo wumrěła we Łužycy.

?
3

Familija von Lynaŕ bydli zasej w něgajšnej domowni.

?
4

Město Lubnjow jo wugótowało wustajeńcu wó Lynaŕskej familiji.

?
5

Lynaŕske źiśi chójźe na internatnu šulu w Portugalskej.

?
6

Zemjańska familija von Lynaŕ jo źinsa teke turistiski faktor za město Lubnjow.

?
7

Kněžk von Werdeck jo tomu zadorał, až “Bramborski Casnik” wujźo w lěśe 1848.

?
8

Kněžk von Pannwitz jo wósebnje pódpěrował śišć Nowego Testamenta w dolnoserbskej rěcy.

?
9

We wustajeńcach w muzeju Rogeńskego parka namakajomy wjele zajmnego wó Serbach.

?
źěl 3

Sćo w tśeśem źělu wótrězka słuchanje. Dopołniśo nadawki a klikniśo pótom na „dalej“. Za tym zgónijośo wuslědk wótrězka słuchanje.

Cytajśo nejpjerwjej nadawki 16 do 20. Pótom słyšyśo pěś krotkich zdźělenjow. Naklikniśo pšawe wótegrono.

W pśespytowańskej situaciji słyšyśo teksty jano jaden raz.

0

Co raźi Wam serwisowy sobuźěłaśeŕ?

?
1

Co co drogowański běrow wěźeś?

?
2

Co se pšaša reportaŕka?

?
3

Cogodla se „Serbska studnja“ pórěźijo?

?
4

Cogodla jo ewentuelnje stwórte bajkowe cołnowanje zeger 20.00 móžne?

?