zwucowanje  2 / Übung 2

rozmějuce cytanje / verstehendes Lesen

Dieser Test hat drei Teile. Sie lesen verschiedene kurze Textformen. Zu jedem Text gibt es Aufgaben.

Klicken Sie die richtige Lösung an!

źěl 1 / Teil 1

Sie befinden sich im ersten Teil des Bereichs Lesen. Lösen Sie die Aufgaben und klicken Sie anschließend auf "Prüfen". Dann gelangen Sie zum zweiten Teil. Nachdem Sie alle drei Teile absolviert haben, erfahren Sie das Ergebnis.

Lesen Sie die Aufgabe und klicken Sie die richtige Antwort an!

0

Pšawa replika jo:

?
1

Pšawa replika jo:

?
2

Mandy w lichem casu rad

?
3

Maks w lichem casu rad

?
4

Źo stoj waza?

?
źěl 2 / Teil 2

Sie befinden sich im zweiten Teil des Bereiches Lesen. Lösen Sie die Aufgaben und klicken Sie anschließend auf „Prüfen“. Dann gelangen Sie zum dritten Teil. Nachdem Sie alle drei Teile absolviert haben, erfahren Sie das Ergebnis.

Lesen Sie die Texte und die Aufgaben 6 bis 10.
Wo finden Sie die nötigen Informationen?
Klicken Sie die richtige Antwort an.

0
tekst 1 / Text 1:

 

Mója śota Anna ma narodny źeń. Wóna jo 35 lět stara. Wóna źěła ako sekretaŕka w awtowem domje. Anna ma tśi źiśi: Jonasa, Feliksa a Jadwigu. Jonas jo w šuli, Feliks jo w źiśowni a Jadwiga jo doma. Wóna jo hyšći mała. Anna rad spiwa. Wóna spiwa teke w chorje. Źinsa wšykne swěśimy narodniny. Pijomy kafej a jěmy tortu a tykańc. Ja grajkam z mójeju śeśenicu Jadwigu. 

?
1

Anna ma narodny źeń.

?
2

Anna rad njespiwa.

?
3

Jadwiga jo w źiśowni.

?
4
tekst 2 / Text 2:

 

Mója źowka Katarina jo źewjeś lět stara. Wóna rada rejujo. Něnto ma rědny hobby. Wóna treněrujo balet. Trening jo pónjeźele a stwórtk. Teke pśijaśelka Sofi rejujo, ako teke Liza. Źowća treněruju w šulskem centrumje „Albert Schweitzer“ we Wětošowje. Tam jo teke nowa sportowa hala. Trenaŕka jo kněni Raunikowa. Wóni rejuju klasiski balet a hip-hop.

5

Trening jo pśecej srjodu.

?
6

Lisa njetreněrujo.

?
źěl 3 / Teil 3

Sie befinden sich im dritten Teil des Bereiches Lesen. Lösen Sie die Aufgaben und klicken Sie anschließend auf „Prüfen“. Dann erfahren Sie das Ergebnis des Bereiches Lesen.

Lesen Sie die Bekanntmachungen!
Klicken Sie an: richtig (pšawje) oder falsch (wopak)!

0
W Serbskem domje:

Dolnoserbska biblioteka jo w Serbskem domje.

?
1
Źiśownja informěrujo:

W źiśowni jo familijowy źeń.

?
2
Na źurjach sekretariata:

Srjodu sekretaŕka njeźěła.

?
3
Filmowy tip:

Krimi grajo w Budyšynje.

?
4
Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu informěrujo:

Nowy kurs serbšćiny jo wałtoru.

?
5
Informacija za starjejšych:

Nowa praktikantka jo w źiśowni pónjeźele a stwórtk.

?