zwucowanje  1 / Übung 1

rěcne elementy / Sprachbausteine

Toś ten test ma dwa źěla. Wobźěłajśo wósobinski a oficialny list z proznotkami, kótarež deje se wudopołniś.

źěl 1 / Teil 1

 

Sćo w prědnem źělu wótrězka rěcne elementy. Dopołniśo nadawki a klikniśo pótom na „Weiter“. Za tym se zachopijo drugi źěl. Gaž sćo wobej źěla absolwěrowali, zgónijośo wuslědk.

Cytajśo slědujucy tekst. Naklikniśo za kužde prozne městno pšawe słowo. (für die Lücken im Text das richtige Wort anklicken)

 

0

 

Luba mama,

něnto som južo ( 1 ) tyźenje ducy. To sportowe kólaso se napšawdu ( 2 ) góźi za tu turu. Ale ty sy zawěsće ( 3 ), co som dožywił? ( 4 ) Stockholmje som wóstał dwa dnja. Město jo kšasne a wjedro jo było teke słyńcne a śopłe. Pótom som jěł ze ( 5 ) do Uppsale a se znatu katedralu a uniwersitu woglědał.

Pótom pak jo ( 6 ) cas, dalej drogowaś. Mam ga hyšći 1000 kilometrow pśed ( 7 ). Som z kólasom jěł ( 8 ) regiona Dalarna, ako jo pšawa parla. Bomy su wjelike a stare, jazory cyste a błyšćate a mój stan jo był wobdany wót carnych ( 9 ) a wrjosa. Som dožywił taku śišynu, ( 10 ) som był ceło wobguslowany. Jo było śěžko, se zasej na ciwilizaciju zwucyś. Mójo žywjenje jo momentanje mimo chwatanja a glědanja na zeger.

Něnto ( 11 ) w śěgu do Trondheima, do Norwegskeje. To jo mója pśiduca stacija. Som strowy a ( 12 ) se źo derje, njegótujśo se žedne starosći.

 

Z pódpołnocy strowi

Twój Mato

 

(licho pó Nowem Casniku)

?
źěl 2 / Teil 2

Sćo w drugem źělu wótrězka rěcne elementy. Dopołniśo nadawki a klikniśo pótom na „Weiter“. Za tym zgónijośo wuslědk wótrězka rěcne elementy.

Cytajśo slědujucu anonsu a list. Pótom cytajśo słowa w kašćikach. Rozsuźćo, kótare słowo góźi se nejlěpjej do kótarego proznego městna a śěgniśo jo z myšku na wótpowědne městno. Wy smějośo kužde słowo jano jaden raz wužywaś. (für einen Lückentext die passenden Wörter auswählen; jedes Wort nur einmal verwenden)

0

List

 

Cesćony kněz Weizenkorn,

cu se ( 13 ) źěkowaś za historisku buŕsku lodku, ( 14 ) sćo muzeju pśewóstajili. Smy ( 15 ) zarědowali do stawneje wustajeńce.

W ( 16 ) wobstatku mamy něnto lodku z ( 17 ) 1807 a Wašu z lěta 1795. Waša starša a wětša ma ( 18 ) naš region typiske wobmólowanje w tencas ( 19 ) wužywanej cerwjenej, žołtej a módrej barwje. Lodka jo wupyšnjona prědku a teke na ( 20 ) pókšywje z tulpami, stilizěrowanymi kwiśonkami a łopjenowymi wijankami. Zajmny jo teke zeleny, zazdaśim originalny zamk ( 21 ) boce, w kótaremž hyšći štycy zelezny kluc. Lodka jo ( 22 ) chójcowego drjewa. Chto jo blidaŕ abo chto jo lodku wobmólował, njejo znate.

Lodki su něga byli wažny pśedmjat wšedneje pótrjeby w dwójnem zmysle. Burske žeńske ( 23 ) w lodkach chowali swóju drastwu. Toś su lodki byli chowarnja, a tejerownosći su mógali na ( 24 ) sejźeś.

Z pśijaśelnym póstrowom

Waša Marlies Zimmermann

 

?