zwucowanje  2

pisanje

Wuzwólśo se ako prědne temu A abo temu B.

Rozsuźćo se malsnje, dokulaž maśo w pśespytowańskej situaciji za społnjenje nadawka jano 30 minutow casa.

tema A: rozpšawa

Napišćo list wjednicy šule (ca. 150 – 200 słowow) a reagěrujśo

 • na nanejmjenjej tśi wót pódanych dypkow abo
 • na nanejmjenjej dwa wót pódanych dypkow a wopišćo dalšny aspekt, kótaryž sćo se sam(a) wumyslili.

Njezabyńśo zachopjeńk a kóńc lista.

0

Cesćony kněz Mucha,

pśed dwěma tyźenjoma jo se wótměła zgromaźina spěchowańskego towaristwa našeje šule ze zastupnikami starjejšyńskeje rady, na kótarejž jo se diskutěrowało wó wugótowanju našogo šulskego dwóra a šulskeje zagrody.

Pśichodny tyźeń mamy pósejźenje našogo wucabnikojskego kolegiuma. Na njom cu rada wuslědki zgromaźiny prezentěrowaś. Dokulaž wěm, až sćo se ako pśedsedaŕ spěchowańskego towaristwa ten wjacor wšykno dokradnje zapisowali, pšosym Was, mě krotku rozpšawu z nejwažnjejšymi informacijami zgromaźiny napisaś:

 • mysli k wugótowanju šulskego dwóra
 • mysli k wugótowanju šulskeje zagrody
 • ideje, kak mógu starjejše a spěchowańske towaristwo pśi wobnowjenju pomoc
 • ideje, kak mógu se pśidatne finance za wudanki zgromaźiś

Wutšobnje se Wam za to źěkujom.

Pśijaznje strowi
Michaela Kalcowa
direktorka

1

Pšosym napišćo how swój tekst.

?
Wörter übrig (Min): telko słowow hišće (znajmjeńša): słowa wušej: 150
Gesamtanzahl Wörter: cyłkowna ličba słowow: cełkowna licba słow: 0
tema B: list

Napišćo list sobuźěłaśerjam zwěrjeńca (ca. 150 – 200 słowow) a reagěrujśo

 • na nanejmjenjej tśi wót pódanych dypkow abo
 • na nanejmjenjej dwa wót pódanych dypkow a wopišćo dalšny aspekt, kótaryž sćo se sam(a) wumyslili.

Njezabyńśo zachopjeńk a kóńc lista.

0

Akcija zwěrjeńca „Archa Noah“ wót 1. maja do 31. julija:

Dobyńśo jadno z tśich atraktiwnych mytow!

 • zastupnicka za cełu familiju za 12 mjasecow
 • dyrdakojske wjeźenje pó zwěrjeńcu za narodninaŕku/narodninarja a jeje/jogo pśijaśele
 • wjeliki plyšowy barik

Co musyśo za to cyniś?
Wótegrońśo na slědujuce pšašanja:

 • Kótare zwěrjeta su se Wam nejlěpjej spódobali a cogodla?
 • Kótare zwěrjeta cośo pla nas rad wiźeś, ako něnto njamamy – a cogodla se mysliśo, až pśinosuju k atraktiwnosći našogo zwěrjeńca?
 • Kak pósuźujośo póbitowanje našych zarědowanjow w běgu lěta (wjeźenja, zjawne futrowanja, prezentacije zwěrjetow, pśednoski, źiśece narodne dny, wěrowanja w zwěrjeńcu)?
 • Kótare pólěpšenja se w našom zwěrjeńcu žycyśo?

Ze wšyknych wótegronow wulosujomy 1. awgusta tśoch dobywarjow. Togodla njezabyńśo, swóju adresu napisaś.

Waš zwěrjeńc „Archa Noah“

1

Pšosym napišćo how swój tekst.

?
Wörter übrig (Min): telko słowow hišće (znajmjeńša): słowa wušej: 150
Gesamtanzahl Wörter: cyłkowna ličba słowow: cełkowna licba słow: 0