zwucowanje  1

rozmějuce cytanje

Cytański test ma tśi źěle. Wy cytaśo krotke informacije, dlejšy artikel a anonse. K tekstam słušaju nadawki.

Naklikniśo pšawe wótegrono!

źěl 1

Sćo w prědnem źělu wótrězka cytanje. Dopołniśo nadawki a klikniśo pótom na „dalej“. Za tym se zachopijo drugi źěl. Gaž sćo wšykne tśi źěle absolwěrowali, zgónijośo wuslědk.

Cytajśo nejpjerwjej nadpisma. Cytajśo pótom teksty 1 do 5. Rozsuźćo, kótare nadpismo góźi se nejlěpjej ku kótaremu tekstoju. Smějośo kužde nadpismo jano jaden raz wužywaś.

0

tekst 1

Chtož pšawidłownje sportujo, wě, až luź trjeba za to móc, wutrajnosć a energiju. Jadnotka za energiju – to su kalorije. W kalorijach licymy młogosć energije, kótaruž śěło za žywjenje trjeba. Wjele kalorijow luź trjeba, wótwisujo wót togo, kak wjeliki a śěžki wón jo a z cym se zaběra. Pótrjeba kalorijow móžo kradu rozdźělna byś – wót 2000 kcal do 6000 kcal na źeń. Pśi zaběrje ze sportom trjeba luź něźi 10 kcal na minutu! To groni, pśi sporśe śěło pśetrjeba bejnje wjele kalorijow. A we fazach rosćenja pśetrjebujo śěło samo wěcej kalorijow nježli źěłaśeŕ pśi śěžkem źěle.
Za strowe zežywjenje jo togodla wažne, pšawu měru pśiwześa caroby namakaś. Gaž se zežywijomy z produktami z carneje muki (Vollkorn) a ze sadom a pijomy mězgi a mineralnu wódu, dostanjomy wjele zgubjoneje energije slědk, mimo až tłuste bywamy.
Kak wjele kalorijow w kuždem žywidle jo, zwětšego stoj na produktach. Tak móžo se kuždy orientěrowaś, kaka jěza jo za njogo optimalna. Sportarje a sportaŕki pak deje wósebnje na zežywjenje glědaś, dokulaž jich casy ekstremne śělne napinanje pomina wjelgin dobru jězu.

tekst 2

Gaž comy dobru figuru źaržaś, mamy cesto někaku z tych njelicobnych tabelow w głowje, kenž nam pśedpišu, wjele smějomy wažyś. Ale wóne tabele njejsu žeden dogma, dokulaž jadno śěło njejo ako to druge. Pórucone gódnoty pak dajo weto. Standardowa měra za woblicenje wagi pódawa, kak wjele smějo luź pśi wěstej wjelikosći wažyś.
Tam njejo žedna kšuta licba zapisana, ale stej za wěstu wjelikosć górna a dolna granica pódanej, mjazy kótarymaž jo tolerancowy wobłuk. Pomjenjujo se to oficialnje Body-Mass-Index (BMI) a ten se wulicyjo tak: rod, starstwo, wjelikosć a waga – abo hynac gronjone, wjelikosć w poměrje k waze.
Jaden pśikład: Wy sćo muž, 28 lět stary, 1,83 m wjeliki a wažyśo 93 kg. Pótom jo Waš BMI 27,8 (standard jo 25). To njejo špatnje, ale teke nic ceło idealnje.
Ze strowym a wurownanym zežywjenim a pšawidłownym pógibowanim móžośo swóju wagu reducěrowaś. Gaž słušaśo k tym luźam, ako rad něco chłošće (naschen) a dla togo pśecej zasej problem ze swójimi kilogramami maśo, jo derje, se wjele a cesto pógibowaś!

tekst 3

Wjeliki źěl našeje zemje wobstoj z kamjenjow a mineralijow. Wóni nastawaju na wšakoraki part, na pśikład z magmy pód wjelikim śišćom wesrjejź zemje, abo w mórju, zasej druge su nastali pód wliwom stwórjenjow (Lebewesen) abo su rezultat erozije.
Gaž comy mineralije analyzěrowaś, dejmy pótakem ako prědne na jich chemiske zestajenje glědaś. Wóno dawa mineralijam specielne kakosći. Toś mamy kradu měke mineralije, ako gips abo pěskowc, a kradu twarde, ako diamanty. Diamanty su samo tak twarde, až móžoš z nimi druge mineralije wobźěłaś. Teke pó barwje a błyšću góźe se mineralije rozeznawaś.
Te twarde mineralije wužywaju se rowno tak ako pyšnotki, ako teke w industriji. A bźez mineralijow njeby mógali na pśikład głažk, keramiku a druge produkty zgótowaś, a samo w computerach namakajomy złoto. Tak su mineralije wjelgin póžedane.
Wót kamjeńtnjeje doby sem pytaju luźe za mineralijami, na pśikład za złotom. Z togo jo nastała wjelika industrija, ako take surowizny ako kamjenje abo mineralije wudobywa. Bóžko to se stanjo we wšakich krajach pód śěžkimi wuměnjenjami za źěłaśerjow.

tekst 4

Młoge luźe wěrje, až maju talismany wósebnu móc a až pśinjasu gluku a wuspěch. Ako talismany se nejwšakorakše pśedmjaty wužywaju, na pśikład narucniki, rjeśazki abo teke drogotne kamjenje. Luźe pak nose wěste kamuški teke dla togo, dokulaž su symbol za gwězdu, pód kótarejuž su se naroźili, abo dokulaž se groni, až pśed wěstymi chórosćami šćitaju.
Zasej druge luźe, ako na pśikład Norbert Kessler z Chóśebuza, zběraju mineralije a drogotne kamuški ako hobby. Swój prědny kamjeń jo se N. Kessler ako dowolowu dopomnjeńku sobu pśinjasł. Pótom jo se kupił knigły wó kamjenjach a wšake cytał w interneśe. Zajm za kamjenje jo tak stawnje pśiběrał. Mjaztym ma Norbert Kessler južo wokoło 100 wšakorakich kamjenjowy družynow. W jogo zběrce su na pśikład: tirkis, ametyst, marmor, górski kristal, jantaŕ, tigrowe woko a kśemjeń (Feuerstein).
Cogodla kněz Kessler zběra kamjenje? Wón to tak rozkładujo: „Za mnjo fasciněrujucy jo, kak wjele wšakich formow a barwow kamjenje maju a kak rědnje wóni se błyšće. Wósebnje se mě spódobaju w tom nastupanju geody – mineralije w kamjenjowem wobłoženju.“

tekst 5

Stonehenge jo nejlěpjej wuchowana swětnica z bronzowego casa a něźi 4000 lět stara. Wóna jo nejsławnjejša twaŕ we stawiznach Britaniskeje a pomjenijo se wótergi teke “kamjenjane kólaso wjelikanow”. Namakajomy ju w pódpołdnjowej Engelskej blisko města Salisbury.
Konstrukt wobstoj z wjelikich kwadrow, kótarež su z drugimi kwadrami pókšyte. Twaŕ zda se byś źiwna, dokulaž njejo na nic pódobne, což znajomy ze wšedneje architektury. A jano z minimalneju techniku su mógali toś tu twaŕ zrealizěrowaś. Śěžke kamjenjane kwadry su nejpjerwjej 200 km transportěrowali a pótom do kólasa zestajili. Kak su to gótowali, móžomy jano gódaś.
Głowny zaměr cełego městna južo nichten wěcej njewě. Jasnje pak jo, až jadna se wó kamjenjany kalendaŕ ze starowěka (Altertum). Na dnjach zawrośenja słyńca jawi se słyńcna kula dokradnje mjazy dwěma wjelikima kwadroma. To pokažo, kak wjele su luźe južo w bronzowem casu wěźeli. Wóni su pśirodu wobglědowali a kaznitosći wótwóźili.
Jo wjelgin rědnje, až jo kultowe městno – lěcrownož wobškóźone – až do źinsajšnego pśetrało. Wóno jo z pšawom „kulturne derbstwo cłowjestwa“ a słuša k nejwěcej woglědanym městnam Wjelikeje Britaniskeje.

?
źěl 2

Sćo w drugem źělu wótrězka cytanje. Dopołniśo nadawki a klikniśo pótom na „dalej“. Za tym zachopijo se tśeśi źěl. Gaž sćo wšykne tśi źěle absolwěrowali, zgónijośo wuslědk.

Cytajśo nejpjerwjej nadawki 6 do10. Pótom cytajśo casnikaŕski pśinosk. Naklikniśo pšawe wótegrono. Slěd nadawkow njewótpowědujo pśecej slědoju teksta.

0

Naše susedy a pśikłady

 

My cesto glědamy na situaciju Serbow w Nimskej, snaź pak jo teke raz zajmne, se zaběraś ze situaciju Nimcow w drugich krajach, na pśikład w Dańskej.

Ze stawiznow jo znate, až su byli strony źinsajšneje Šleswig-Holsteinskeje dłujke stolěśa źěl dańskego kralojstwa. W lěśe 1864 pak jo Pšuska Šleswig-Holsteinsku wobsajźiła a pśibiła k Nimskej. Pó prědnej swětowej wójnje jo se pótom wótměło ludowe wótgłosowanje a jadna połojca ludnosći jo se za pśisłušnosć k Dańskej, ta druga k nimskemu statoju wugroniła. Nowa granica jo se śěgnuła a pódpołnocny źěl Holsteina jo se wrośił k Dańskej a pódpołdnjowy jo wóstał pśi Nimskej. Wót togo casa su strony pó wobyma bokoma noweje granice etniski měšane a stej nastałej dwě narodnej mjeńšynje: Dany w Nimskej a Nimce w Dańskej.

W lěśe 1955 jo se granica wobtwarźiła pśez tak pomjenjonu Bonnsko-Kopenhagensku deklaraciju.
A z něga wótergi problematiskego poměra pśez nacionalistiske tendence wobeju mjeńšynowu jo nastała pśikładna kooperacija. Powědamy někak wó licbje 50.000 Danow w Nimskej a 15.000 Nimcow w Dańskej. Wobej stata, Nimska a Dańska, stej pśilubiłej mjeńšynje na swójom teritoriumje kulturne pšawa a financielne spěchowanje, což stej teke zrealizěrowałej.

Centrum dańskeje mjeńšyny w Nimskej jo Flensburg. Město ma w młogem pódobnu rolu ako Chóśebuz abo Budyšyn za Serbow. Flensburg jo sedło dańskich kulturnych institucijow a teke narodneje organizacije Danow w Nimskej “Sydslesvigsk Forening”. Eksistěrujo samo dańska politiska partaja “Südschleswigscher Wählerverband”, ako jo tejerownosći zastupjona w krajnem sejmje w Kielu a njetrjeba za to žednu 5% klawslu. Wuznaśe dańskich wobydlarjow k swójej narodnosći jo bejnje mócne, což se wótbłyšćujo w kradu wuwitej seśi dańskich kubłanišćow. K tomu lice źiśownje, zakładne šule a dwa gymnaziuma. Dalej staraju se dańske medije a cerkwja wó zdźaržanje dańskeje rěcy, wósebnje we familijiach. Wažne jo dańskim wobydlarjam w Nimskej teke, w strowotnistwje a w komunalnych zastojnstwach dańsku rěc wužywaś móc. Tak su Dany w Nimskej – njeglědajucy na pśirodny asimilaciski śišć – žywa, aktiwna a sebjewědobna narodna mjeńšyna. Wuski kontakt k swójomu maminemu kraju toś te narodne aktiwity spěchujo.

Nimska mjeńšyna w Dańskej jo žywa w nejpódpołdnjejšem źělu połkupy Jütland. Kulturne a politiske žywjenje dańskich Nimcow jo teke derje organizěrowane a funkcioněrujo pódobnje, ako to dańskeje mjeńšyny w Nimskej. Nejwažnjejša narodna a kšywowa organizacija jo how “Bund deutscher Nordschleswiger” z głownym sedłom w Apenrade. Jich politiska partaja “Die Schleswigsche Partei” pak ma wěcej regionalny charakter, wóna se zasajźujo za nastupnosći nimskeje mjeńšyny, ale rowno tak za zmócnjenje cełego regiona. Nimske šule w Dańskej a ten jaden nimski gymnazium su priwatne šule w nosaŕstwje Nimskego šulskego a rěcnego towaristwa (DSSV). W nich jo wuwucowańska rěc nimska, dańska rěc pak se teke pódawa a pósrědnjenje dańskeje kultury a dańskich stawiznow słuša ku kubłańskemu planoju. Dalej wudawa mjeńšyna nimski źenik a ma nimske radijowe wusćełanja. Teke cerkwine a socialne žywjenje stej w nimskej rěcy zawěsćonej.
Zespominajucy móžo se groniś, až Šleswigska – rownož jo pśirědowana dwěma statoma – jo dobry pśikład za zgromadne źěło pśez granicu. Z tym ma wóna wuznam za cełu Europu.

Teke Serby mógu sebje wót how pśecej zasej inspiracije holiś. Eksistěruju teke južo dobre zwiski mjazy Serbami a wobyma minoritoma. Wósebnje což kubłanje nastupa, su se Serby wšake wótglědali, pśedewšym glědajucy na bilingualnu wucbu a metody wuwucowanja. Ceptaŕki a ceptarje z Górneje ako teke z Dolneje Łužyce su južo pśewjadli ekskursije do tych połnocnych stronow.

Šleswigski pśikład wuraznje pokazujo, až jo móžno, pšašanja, teke gaž su kontrowersne, mimo wósebnych konfliktow a na měrniwu wizu rozwězaś. Wobydlarje w pódpołnocnej a połudnjowej Šleswigskej maju dobry mjazsobny kontakt, pśez to se derje znaju a teke respektěruju wašnju žywjenja a kulturu drugego. To jo zakład za tolerantne susedske žywjenje. W pśigranicnych stronach wuměju luźe rěc drugeje ludoweje kupki. Tak jo se wuwijała ta typiska dwójna identita za ten źěl Europy.
(pó Pratyji 2013, b.147-149)

?
1

Šleswig-Holsteinska jo

?
2

Dańska a nimska mjeńšyna

?
3

Dańska mjeńšyna w Nimskej

?
4

Nimce w Dańskej maju

?
5

Nimska a dańska Šleswigska

?
źěl 3

Sćo w tśeśem źělu wótrězka cytanje. Dopołniśo nadawki a klikniśo pótom na „dalej“. Za tym zgónijośo wuslědk wótrězka cytanje.

Cytajśo nejpjerwjej situacije 11 do 20. Pótom cytajśo znatecynjenja 1 do 12. Rozsuźćo, kótare znatecynjenje góźi se nejlěpjej ku kótarej situaciji. Smějośo kuždy tekst jano jaden raz wužywaś. Dwa teksta njebuźośo trjebaś.

0

znatecynjenje 1

Myto za regionalny krotkofilm
Kužde lěto wótměwa se w głownem měsće Dolneje Łužyce Pódzajtšnoeuropski filmowy festiwal. Pšawidłownje pokazuju tam teke w sekciji „Domownja“ krotkofilmy z Łužyce abo ako su z njeju zwězane. Wjacor pśed oficialnym wótwórjenim festiwala su kazane filmowce pśedstajiś swóje produkcije. Jury wuzwólijo nejlěpše filmy, ako budu pótom mytowane. Teke Załožba za serbski lud pśepódajo w ramiku teje pśeglědki filmow wósebne myto we wusokosći wót 1.000 €. Za pśiducy Filmowy festiwal napominaju organizatory, zasej nawjerśeś originelne a kreatiwne krotkofilmy wšych žanrow. Źěła mógu se zapódaś až do 15. oktobra pód: www.shortfilmaward.de

znatecynjenje 2

Něga w Bórkowach
Woglědaś se chłošćonku serbskeje filmoweje produkcije póbitujo se pětk zeger 17.00 w Domowniskej śpě w Bórkowach. Wjednicy muzeuma jo se raźiło, wobstaraś krotkofilm „Lěśe w Błotach“ z lěta 1952. Njejsu w njom jano pokazane klišeje rušujucych zapustarjow a cołnujucych źowćow, ale wopšawdne źěłowe sceny na pólu, na łukach, na gruntach a pśi groblach. Toś ten 15-minutowy barwojty film jo nawjerśeła filmowa kupka něga pód nawjedowanim Měta Nowaka-Njechorńskego.
Tegdejše awtentiske grajarje su wósebnje pśepšosone, aby w rozgronje mógali wó swójich zaśišćach a dožywjenjach wulicowaś. Tak njeskomuźćo toś tu šansu! Zazwóńśo, aby mógali se městno rezerwěrowaś: 03065 – 480337.

znatecynjenje 3

Teke filmy w Dolnoserbskej bibliotece
Produkcija filmow ma w Serbach dłujku tradiciju. Nejstaršy serbski filmowc jo był w Dolnej Łužycy faraŕ Herbert Cerna. W casu NDR a pózdźej jo filmowe studijo „Sorabia“ producěrowało grajne, źiśece a dokumentarne filmy.
Wót casa pśewrota wusćełatej telewizija mdr za Górnu Łužycu mjasecny magacin „Wuhladko“ a rbb za Dolnu Łužycu program „Łužyca“. Cejdejki dolnoserbskich nagrawanjow „Łužyca“ a wšake druge filmy w dolnoserbskej rěcy su k namakanju w Dolnoserbskej bibliotece w Chóśebuzu.
Chtož co wugótowaś filmowy wjacor abo sam film póžycyś, daś se wobrośijo na Dolnoserbsku biblioteku. Skažćo Waše žycenja pód: dsb-stiftung@sorben.com

znatecynjenje 4

Serwis kulturneje informacije LODKI
Serbska kulturna informacija LODKA w Chóśebuzu póbitujo serbskim towaristwam a Domowinskim kupkam wobšyrny serwis.
Wósebne pórucenje su tśi drogowańske wustajeńce, ako mógu se wupóžycyś: „Serby we Łužycy“, „Jatšy w Serbach“ a „Rěcywědnik a sociolog Arnošt Muka“. Kužda wustajeńca wobstoj ze 10-13 toflow z wobrazami a informatiwnymi tekstami. Wugótowali su je sobuźěłaśerje kulturneje informacije w zgromadnem źěle z grafikarjami a slěźarjami.
Ako dalšny serwis póbituju pomoc pśi wugótowanju serbskich zarědowanjow, na pśikład cytanjow, kulturnych programow abo pśedstajenju wěstych rucnikarstwow.
Wobrośćo se na LODKU z Wašymi žycenjami a wóna wopytujo je dopołniś.
Serbska kulturna informacija LODKA, mejlka: stiftung-lodka@sorben.com

znatecynjenje 5

Serbska kultura w Barlinju
Kužde lěto wótměwaju se w Barlinju nejwětše wiki za rolnikaŕstwo, zagrodnistwo a zežywjenje, tak pomjenjony „Zeleny tyźeń“. How se zmakajo tradicija z inowacijami, což nastupa surowizny, biologisku a ekologisku produkciju a źaržanje skóta.
Nimska jo zastupjona z kuždym zwězkowym krajom. Kraje pak njewustajaju jano swóje produkty, ale dawaju teke doglěd do swójeje kultury. Což Bramborsku nastupa, dej se teke lětosa zasej za Błota wabiś.
Za pśepokazanje serbskeje kultury pytaju togodla ansamble, chory, rejowańske towaristwa abo źiśece kupki, ako mógu serbski program pśedstajiś.
Pśizjawjenja su móžne až do 12. septembra na slědujucu adresu: eventliste.gruenewoche@berlin.de

znatecynjenje 6

Lušt na filmowanje?
Rěcny centrum WITAJ w Chóśebuzu jo měł pśed lětami filmowy projekt. W njom jo se nawjerśeło wósym filmow a grali su serbšćinarje wšakich šulow. Pó wobkóńcenju projekta njejsu se z wuknikami wěcej wjerśeli žedne filmy. To jo škóda. Film póbitujo wjele móžnosćow za kreatiwne pśedstajenje.
Cesćone ceptarje a wótkubłaŕki, gaž maśo zajm, nawjerśeś film a trjebaśo pomoc pśi tom, wobrośćo se na SAEK, to su sakske wukubłańske a wuproběrowańske kanale, ako wobsejźi nejmodernjejšu techniku a pśiźo rad do Dolneje Łužyce a z Wami a wuknikami nawjerśijo Waš film.
Glědajśo pód: www.medienpädagogik.de abo SAEK.de

znatecynjenje 7

Burski tykańc a wuměłstwo
Južo 10 lět ma gmejna Móst tradiciju, pśewjasć plainer (mólowanje pód gołym njebjom) za lubowarjow wuměłstwa. Wobźělniki se how zmakaju, bydle we jsy a móluju motiwy wokoliny abo wejsańskego žywjenja. Tak su južo nastali małe wuměłske drogostki. Pśecej prědnu njeźelu w oktobrje pśepšosujo gmejna na wustajeńcu tych akwarelistow a kreslarjow.
Gaž cośo sebje jich atraktiwne a regionalne wobraze woglědaś, pśiźćo 2. oktobra z. 14.00 do mósćańskeje cerkwje. Kulturny program wugótujo Mósćański duo a pó wótwórjenju móžo se kuždy pśi kafeju a burskem tykańcu rozgranjaś z wuměłcami.

znatecynjenje 8

Slěpjańske žywjenje – typiske serbske
Kulturna informacija w Slěpem ma w programje stawnu wustajeńcu k slěpjańskej drastwje. Za to jo wugótowała pupki we wšyknych wariantach serbskeje drastwy swójogo regiona. K tomu słušaju swěźeńska, źěłowa, cerkwina a žałowańska drastwa. Pśi wšyknych drastwach pokažu se warianty za nosaŕki we wšakich starstwach. How su wiźeś rozdźěle w barwach kóšule, micki ako teke cypjela. Wósebnej chłošćonce stej serbska swajźba a serbske dupjenje. Pśi Wašom woglěźe sobuźěłaśeŕki kulturnego centruma Wam kuždu drastwu wěcywustojnje rozkładuju.
Serbski kulturny centrum Slěpe, Droga měra 65, 02959 Slěpe,
Tel.: 03 57 73 - 77 230, mejlka: schleife@sorbisches-kulturzentrum.de

znatecynjenje 9

Wukniki pśespytuju
Na Humboldtowem gymnaziumje w Chóśebuzu su gótowali zajmny eksperiment. Su pśewjadli sociologiske pśespytowanje, kak luźe pśiwzeju serbske žywjenje we wšednem dnju. Za to su tśi źowća ze 10. lětnika ceły tyźeń chójźili w serbskej drastwje, w šuli, w měsće, w kupnicach, w busu, w śěgu atd. Wuknice su měli nadawk, kuždy źeń protokolěrowaś, co jo se tšojło. Z dnjownikow jo nastała wobšyrnjejša rozpšawa. W njej źowća wulicuju, kake su jich wósobinske zaśišće byli a kak su luźe reagěrowali. Toś te rezultaty kśě zjawnosći a wósebnje serbskej comunity pśedstajiś.
Termin jo 14. maj, zeger 15.00 na Drježdźańskej droze 23.

znatecynjenje 10

Zgromadnje spiwaś a rejowaś
Dolnoserbski źisecy a młoźinski ansambel jo se w slědnych lětach wjelgin derje wuwijał. Tuchylu jo jich 20 cłonkow w chorje a šesć w rejowańskej kupce. To jo w prědnem rěźe wuspěch dobrego wuměłskego nawjedowanja. Ansambel pak trjeba stawnje dorost. Znaśa w dolnoserbskej rěcy njejsu wuměnjenje, ale witane. Serbska drastwa móžo se wupóžycyś. Proby su raz wob tyźeń pśecej stwórtk z. 16.00 we wěcejzaměrowej rumnosći Dolnoserbskego internata. Chtož co sobu gótowaś, daś se pśizjawijo pla wjednika ansambla Karla Wojta z mejlku: wojtokarlo@dszian.de

znatecynjenje 11

Šykowane rucnikaŕki a rucnikarje wabje
Cas leśi, mysliśo na to, až gódy pśidu malsnje! My, rucnikaŕske towaristwo a lajske wuměłce z Husa, smy pśigótowali za Was rědny adwentny sortiment, w kótaremž su z drjewa wudreslowane janźele, górniki abo sněgowe muže, z papjery wubaslone gwězdy a ptaški, wuźate a wukokulkowane dariki, wětše a małe stykowanja a dalšne pyšnotki. Se wě teke njefelujo lubosnje wutšugany žłobik ze wšyknymi paršonami a zwěrjetami. Žeńskecy krejz jo nagótował wušej togo wjele rědnych gódownych kórtkow. Naše wuźěła móžośo skazaś za wustajeńce abo pśedawanje na Wašych gódownych wikach.
Wobrośćo se na: Gudrun Kauške pód: www.pilne.rucnikarje@hus.de

znatecynjenje 12

Picnjo pyta rědnolinku
Kužde lěto wótměwa se w awgusće w městašku Picnjo wósebna atrakcija. Jo to rybakaŕski swěźeń. Pětk wótpołdnja jo łojenje rybow a sobotu „Štapanje rybakarjow“, což se wótmějo ako srjejźowěkowy event, glich na cołnach. Chtož ako prědny padnjo do wódy, jo zejgrał. Njeźelu jo pśeśěg, mjazy drugim ze swajźbaŕskim śěgom z Mósta. Wósebne tšojenje pak jo wuzwólowanje „Gatojskeje nikse“. Za to su atraktiwne młode źowća pytane. Gaž sćo młodše ako 25 lět a cośo se pśizjawiś, wobrośćo se na towaristwo:
Picański rybarkaŕski swěźeń z.t. pód 035601-8510.
Abo glědajśo na našu homepage: www.tourismus/peitz.de

?