zwučowanje  1

rěčne elementy

Tutón test ma dwaj dźělej. Wobdźěłaće wosobinski list a nowinski tekst z prózdnymi městnami, kotrež maja so wudospołnić.

dźěl 1

Sće w prěnim dźělu wotrězka rěčne elementy. Spjelńće nadawki a klikńće po tym na „dale“. Potom započina so druhi dźěl. Hdyž sće wobaj dźělej absolwował/absolwowała, zhoniće wuslědk.

Čitajće slědowacy list. Naklikńće za kóžde prózdne městno prawe słowo.

0

Luba Daniela,

mam špatne swědomje, chcych ći hižo před měsacami pisać, ale kaž wěš, sym so přihotowała na kónčne pruwowanje a ( 1 ) měła žadyn čas. Ani za swoje hobbyje nic - njejsym w zašłym času na přikład žadyn kruch na huslach hrała. Njewěm ani, ( 2 ) to scyła hišće móžu. Hdyž maš tajki wulki eksamen před sobu, so wšitko jenož hišće wokoło wuknjenja wjerći.

Ale nětko sym hotowa! Předwčerawšim bě poslednje pruwowanje a mam začuće, ( 3 ) sym derje wobstała. Hdyž pruwowarjo to tež tak ( 4 ), sym nětko diplomowa psychologowka! Super, nic?

( 5 ) luby Michał je mje hnydom wječor do ( 6 ) hosćenca přeprosył. Potom smój hišće ( 7 ) šłoj. To bě to prawe, nic jenož wotpočnjenje, ale ćělne wucychnowanje. W poslednim ( 8 ) sy so prašała, hač chcu z tobu na jedyn tydźeń do Londona jěć. Wězo rady! Po tym cyłym stresu by to było ( 9 ), raz něšto wosebiteho činić.

London je krasne město, sym hižo wjele wo ( 10 ) čitała, ale bohužel njejsym hišće tam była. Tohodla sym jara wćipna. Najbóle zajimuja ( 11 ) Buckingham Palace a Madame Tussauds London, British Museum a London Dungeon.

Namjetuj prošu někotre terminy, hdy maš čas. W prěnim tydźenju septembra ja njemóžu, tam swjeći naša mać 65. narodniny, ale hewak móžu. Sym sej wěsta, zo móžemoj so ( 12 ) jedyn tydźeń dojednać. Pohladam hižo raz w interneće za dobrymi lětami a dobrym hotelom za naju. Wjeselu so hižo jara na pućowanje a na twój přichodny list.

Wutrobny postrow,
Twoja Andreja

?
dźěl 2

Sće w druhim dźělu wotrězka rěčne elementy. Spjelńće nadawki a klikńće po tym na „dale“. Potom zhoniće wuslědk wotrězka rěčne elementy.

Čitajće slědowacy nowinski tekst. Potom čitajće słowa w kašćikach. Rozsudźće, kotre słowo so najlěpje do kotreho prózdneho městna hodźi a ćehńće je z myšku na wotpowědne městno. Směće kóžde słowo jenož jónu wužiwać. Štyri słowa njebudźeće trjebać.

0

Serbske holcy na plaketach ADAC

W ludźe tak mjenowane "žołte jandźelki" ( 13 ) sobudźěłaćerjo ADAC ze swojimi žołtymi firmowymi awtami. Woni pomhaja w nuznych padach na dróze a zmóžnjeja dalšu jězbu z motorowymi wozydłami. ADAC je so załožił 1903 w Stuttgarće ( 14 ) towarstwo za wodźerjow motorskich. W lěće 1911 je so přetworił na "Allgemeiner Deutscher Automobil-Club". Jako tajki ma dźensa wjace hač 20 milionow čłonow a nowe sydło ( 15 ) Mnichowje.

Bjezdwěla su tež Serbja čłonojo ADAC. Njeznate pak je, ( 16 ) dawaja w stawiznach ADAC tež móličke "serbske" fasety. A to zwisuje tak: Kóžde lěto zhromadźa so čłonojo motorowych a awtomobilnych klubow ( 17 ) swojich hłownych zhromadźiznach, a to přeco ( 18 ) druhdźe. Tam dojědu sej čłonojo potom z cyłeho kraja, tež, dokelž chcedźa ludźi a kraj zeznać. Při tajkich składnosćach wudawaja so dopomnjenske plakety. Tute orientuja so přeco na kulturnych wosebitosćach wopytaneho regiona. Husto su nastali rjenje wuhotowane a ( 19 ) barbne wuměłske drohotki z emalje. ( 20 ) razy su so čłonojo ADAC tež we Łužicy zetkali. Potom su ( 21 ) druhdy serbske motiwy na zetkawanske plakety dóstali. To pak je so ( 22 ) nětčišim slědźenskim stawje jenož w zažnych stawiznach kluba stało. Podobnje kaž listowe znamki a pohladnicy su so te plakety spěšnje wuwili na zběranske předmjety. Dotal je šěsć tajkich serbskich motiwow na nich znate. ( 23 ) jednu plaketu je na přikład słužiła serbska holca we Wojerowskej drasće jako předłoha.

Dźensa hišće wuslědźić fotografow, wuhotowarjow abo wysokosć nakłada tajkich plaketow, to njeje wjace móžno. Ale móžemy ( 24 ) wěstosću na to pokazać, zo su tež Serbja w stawiznach ADAC swoje slědy zawostajili, byrnjež snadne byli.

?